WQs affärsidé
WQ erbjuder förändrings-ledning för att utveckla företag och organisationer mot nya mål.Inledning
Om WQ
Tjänster
Kunder och resultat
Begreppsguide
Kontakt
Begrepp
____________

Definition
___________________

Källa
____________

AvvikelseIcke-uppfyllande av ett krav.

ISO 9000:2000

Förebyggande
åtgärd

Åtgärd för att eliminera orsaken till en potentiell avvikelse eller annan oönskad, möjlig situation.

ISO 9000:2000

Huvud-processer

Processer som skapar kundnytta och intäkter.Den vakne jägaren, Lars Nilsson, 1997

Individkapital

De anställdas individuella, personliga och sociala förmåga, erfarenheter, skolkunskaper och andra färdigheter med inriktning utåt mot företagets kunder.Competence Management i praktiken, Per Palmér och Göran Lindblad, 1998

Kompetens-analys

Vid en kompetensanalys tar man fram ett ramverk för organisationens kompetens, som utgår från långsiktig vision och strategi, samt genomför en kompetensinventering för samtliga medarbetare. Medarbetarnas kompetens kan därefter enkelt jämföras med de kravprofiler som finns för roller och därmed synliggörs kompetensgap för affärsledningen, chefer och enskilda medarbetare.

ConsultNet

Korrigerande
åtgärd

Åtgärd för att eliminera orsaken till en konstaterad avvikelse eller annan oönskad situation.

ISO 9000:2000

Kvalitet

Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.Kvalitet från behov till användning, Bergman Klefsjö, 2001

Kvalitetsplan

Dokument som specificerar vilka rutiner och tillhörande resurser som skall användas av vem och när för ett visst projekt, en viss produkt, en viss process eller ett visst kontrakt.ISO 9000:2000
KvalitetspolicyOrganisations övergripande avsikter och inriktning med avseende och inriktning med avseende på kvalitet, formellt uttalade av högsta ledningen.ISO 9000:2000
KvalitetssäkringDel av kvalitetsledning inriktad mot att ge tilltro till att kvalitetskrav kommer att uppfyllas.ISO 9000:2000
LedningssystemSystem för att upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål.ISO 9000:2000
Ledningssystem för kvalitetLedningssystem för att leda och styra en organisation med avseende på kvalitet.ISO 9000:2000
ProcessGrupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall.ISO 9000:2000
ProcessledningAtt fokusera, styra och förbättra processerna.Att lyckas med process­ledning, Alexandersson Almhem Rönnberg Väggö, Liber Ekonomi, 1997
ProcesstyrningAtt ta fram information om processens verkliga resultat och sedan jämföra det verkliga resultatet med angivna mål. Avslutligen vidtas åtgärder om det finns skillnader mellan resultat och mål.Kvalitetsstyrning med totalkvalitet, Lennart Sandholm, 1999
ProcessägareDen ansvarige för en process prestanda och förbättring.Att lyckas med process­ledning, Alexandersson Almhem Rönnberg Väggö, Liber Ekonomi, 1997
ProjektUnik process, bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter med start- och slutdatum, initierade för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser.ISO 9000:2000
Redovisande dokumentDokument som anger uppnådda resultat eller utgör bevis på utförda aktiviteter t ex protokoll, rapporter.ISO 9000:2000
RutinAngivet sätt att utföra en aktivitet eller process.ISO 9000:2000
Specificerande dokumentDokument som beskriver hur något ska åstadkommas eller hur någonting är utformat t ex arbetsinstruktioner.9000 goda råd, ivf, 1989
SpårbarhetMöjlighet att spåra historiken, användningen eller lokaliseringen av det som beaktas.ISO 9000:2000
Strategisk kompetens-utvecklingAtt förvalta, styra och utveckla medarbetarna och organisationens kompetens mot verksamhetsmålen.Competence Management i praktiken, Per Palmér och Göran Lindblad, 1998
Strategiska processerProcesser som identifierar förutsättningar och styr mäl och policy.Den vakne jägaren, Lars Nilsson, 1997
StrukturkapitalOrganisationens historia dokumenterad i handböcker, rutiner samt upparbetade kommunikationskanaler, sammanlagda erfarenhet och administrativa rutiner.Competence Management i praktiken, Per Palmér och Göran Lindblad, 1998
Ständiga förbättringarÅterkommande aktiviteter för att förbättra förmågan att uppfylla krav.ISO 9000:2000
StödprocesserProcesser som stödjer och ger förutsättningar t ex inköp, kompetensutveckling, administrativa rutiner, förbättringar.Den vakne jägaren, Lars Nilsson, 1997
ValideringBekräftelse genom att framlägga bevis på att krav för en specifik, avsedd användning eller tillämpning har uppfyllts.ISO 9000:2000
VerifieringBekräftelse genom att framlägga bevis på att specificerade krav har uppfyllts.ISO 9000:2000
Verksamhets-systemSe ledningssystemwww.wq.se
Verksamhets-utvecklingAtt genomföra kartläggning, analys och förbättring av verksamhetens processer för att strukturera och effektivisera verksamheten och uppnå en bättre kvalité.www.consultnet.se